Onnistuminen on kaikkien tekijöidensä summa.

Jokainen toimeksianto on ainutlaatuinen ja vaatii osaamista, joka syntyy kokemuksen, näkemyksen ja perusteellisen taustatyön kokonaisuudesta. Niin toimeksiantajansa kuin tekijänsä osalta. Kuunteleminen muodostaa lähtökohdan, yhteistyö asettaa oikean tavoitetason ja osaaminen tuottaa tuloksen.

Oikeat osaajat oikeaan tehtävään.
Tulosta tekemään.

Senior konsultit

Senior konsult­timme ovat poik­keuk­sel­lisen koke­neita liike­toi­minnan ja johta­misen ammat­ti­laisia. Kaikki ovat työs­ken­nel­leet vaati­vissa liik­keen­joh­dol­li­sissa tehtä­vissä ja luoneet kattavan näke­myksen oman alansa erityis­tar­peista ja teki­jöistä jo ennen omis­tau­tu­mis­taan asiak­kai­demme avain­hen­ki­lö­ha­kuun.

Anu Mankki

+358 40 770 9964
anu.mankki@jfp.fi

Anu Mankilla on monipuolinen kokemus henkilöstö-, viestintä- ja liiketoimintajohdon tehtävissä alansa johtavissa teknologia-, valmistava teollisuus-, palveluliiketoiminta- ja FMCG-yhtiöissä – Suomessa ja ulkomailla. Anu tuntee hyvin myös teollisen palveluliiketoiminnan ja kuluttajaliiketoiminnan dynamiikkaa sekä näihin nivoutuvia resurssi-, johtamis- ja osaamiskysymyksiä.

Lue esittely ›

Jouko Pitkänen

+358 50 389 0504
jouko.pitkanen@jfp.fi

Jouko tarjoaa palveluita laaja-alaisesti keskijohdon, johtoryhmän- ja hallitusjäsenten suorahakuihin. Lisäksi palveluvalikoima sisältää kyvykkyyksien arviointeja ja Career advisory palveluita niin pörssiyhtiöille, yksityiselle kuin julkisille organisaatioillekin. Hänen toimialaosaamisensa ulottuu vähittäiskaupasta, FMCG:stä ja kuluttajapalveluista laajasti myös B-to-B ja teollisuuden sektorille. Hänellä on laaja-alaista erityisosaamista disruptiivisista toimialoista.

Lue esittely ›

Heikki Vahtera

+358 40 546 2751
heikki.vahtera@jfp.fi

Heikillä on pitkä ja monipuolinen kokemus lääketeollisuuden ja terveydenhuollon palvelusektorin liiketoiminnan johtamisesta Suomessa ja Pohjoismaissa. Kotimaisten ja kansainvälisten kaupan alan toimijoiden sekä teollisuus- ja palveluyritysten lisäksi erityisosaamista laajan Life Science sektorin toimijoissa. JFP:n asiakkaiden palveluksessa vuodesta 2013.

Lue esittely ›

Risto Wahlroos

+358 40 507 5304
risto.wahlroos@jfp.fi

Risto on toteut­tanut toistasataa koti­maista ja kansain­vä­listä avain­hen­ki­lö­hakua teol­li­suus- ja palve­lualan yritysten sekä finans­si­sek­torin johto­teh­tä­viin. Hän siirtyi yli 20 vuoden yritys­pank­ki­lii­ke­toi­minnan johtamis- ja kehit­tä­mi­suran jälkeen JFP:lle vuonna 2011.

Lue esittely ›

Jarkko Lindroos

+358 40 5829 271
jarkko.lindroos@jfp.fi

Jarkolla on pitkä kokemus alansa johtavissa kansainvälisissä teknologia-, konsultointi-, palveluliiketoimintayrityksissä Suomessa. Hän on toiminut myynnin, liiketoiminnan ja konsultoinnin johtotehtävissä. Asiakkaille toteuttamiensa ja johtamiensa ERP- ja digitalisaatiohankkeiden kautta Jarkolla on vahvaa osaamista myös teollisen, palveluliiketoiminnan ja kuluttajaliiketoiminnan prosessi- ja asiakaskokemuksen kehittämisestä.

Lue esittely ›

Avustavat konsultit

Avus­ta­vien konsult­tiemme moni­puo­linen tausta tuo yhtiölle ensiar­voisen tärkeää ja laaja-alaista koke­musta projek­tien toteut­ta­mi­seen ja asiak­kai­demme tavoit­teiden saavut­ta­mi­seen.