Erkki Arvola

Senior Advisor

Ennen siirtymistään Senior Advisorin rooliin vuoden 2018 alussa, Erkki toimi JFP:llä suorahakukonsulttina ja Senior Partnerina vuodesta 2002 lähtien.

Viidentoista vuoden suora­ha­ku­kon­sult­tiu­ransa aikana Erkki teki lähes 300 vaativaa ylimmän johdon ja keski­johdon suora­hakua muun muassa ICT, teollisuus- ja palvelutoimialojen asiakkaille sekä suoma­lai­sille että kansain­vä­li­sille yrityk­sille. Hän oli myös kansainvälisen IIC Part­nersin halli­tuk­sessa 2006–2009.

Ennen siir­ty­mis­tään JFP Execu­tive Searc­hiin vuonna 2002 Erkki työs­ken­teli yli 20 vuotta tunnet­tujen kansain­vä­listen IT-yritysten palve­luk­sessa. Hän on toiminut toimi­tus­joh­ta­jana, myynnin, mark­ki­noinnin ja asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion johta­jana Suomessa sekä Keski- ja Itä-Euroo­passa. Erkki oli myös vuosia Nordic Mana­ge­ment Teamin jäse­nenä.