Onnistuminen on kaikkien tekijöidensä summa.

Jokainen toimeksianto on ainutlaatuinen ja vaatii osaamista, joka syntyy kokemuksen, näkemyksen ja perusteellisen taustatyön kokonaisuudesta. Niin toimeksiantajansa kuin tekijänsä osalta. Kuunteleminen muodostaa lähtökohdan, yhteistyö asettaa oikean tavoitetason ja osaaminen tuottaa tuloksen.

Oikeat osaajat oikeaan tehtävään.
Tulosta tekemään.

Senior konsultit

Senior konsult­timme ovat poik­keuk­sel­lisen koke­neita liike­toi­minnan ja johta­misen ammat­ti­laisia. Kaikki ovat työs­ken­nel­leet vaati­vissa liik­keen­joh­dol­li­sissa tehtä­vissä ja luoneet kattavan näke­myksen oman alansa erityis­tar­peista ja teki­jöistä jo ennen omis­tau­tu­mis­taan asiak­kai­demme avain­hen­ki­lö­ha­kuun.

Risto Wahlroos

+358 40 507 5304
risto.wahlroos@jfp.fi

Toteut­tanut toistasataa koti­maista ja kansain­vä­listä avain­hen­ki­lö­hakua teol­li­suus- ja palve­lualan yritysten sekä finans­si­sek­torin johto­teh­tä­viin. Siirtyi yli 20 vuoden yritys­pank­ki­lii­ke­toi­minnan johtamis- ja kehit­tä­mi­suran jälkeen JFP:lle vuonna 2011.

Lue esittely ›

Matti Kaskeala

+358 50 598 1271
matti.kaskeala@jfp.fi

Monipuolisen ja kansainvälisen kaupallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisuran jälkeen siirtyi JFP:lle vuonna 2001. Tarjoaa mittavaa vähittäis- ja tukkukaupan, teollisuuden ja palvelutoimialojen osaamista kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden käyttöön. JFP:n vahvuudessa vuodesta 2001.

Lue esittely ›

Heikki Vahtera

+358 40 546 2751
heikki.vahtera@jfp.fi

Pitkä ja monipuolinen kokemus lääketeollisuuden ja terveydenhuollon palvelusektorin liiketoiminnan johtamisesta Suomessa ja Pohjoismaissa. Kotimaisten ja kansainvälisten kaupan alan toimijoiden sekä teollisuus- ja palveluyritysten lisäksi erityisosaamista laajan Life Science sektorin toimijoissa. JFP:n asiakkaiden palveluksessa vuodesta 2013.

Lue esittely ›

Timo Kolehmainen

+358 50 387 0316
timo.kolehmainen@jfp.fi

Timolla on yli 15 vuoden monipuolinen kokemus IT-alan johtotehtävistä kansainvälisten IT-yritysten palveluksessa Suomessa ja Pohjoismaissa. Timo on uransa aikana johtanut IT-palvelutoimintaa Pohjoismaissa, globaalia IT-pilvipalvelua, Pohjoismaiden myyntitoimintaa sekä vastannut rahoitustoimialan toimialayksiköstä kansainvälisessä IT-yrityksessä.

Lue esittely ›

Anu Mankki

+358 40 770 9964
anu.mankki@jfp.fi

Anulla on vahva kokemus henkilöstöjohdon tehtävistä alansa johtavissa teknologia-, palveluliiketoimina- ja FMCG-yhtiöissä koti- ja ulkomailla. Hänellä on vahva liiketoiminnan, strategisen henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin osaaminen, eri liiketoimintasykleissä ja eri maantieteellisillä alueilla.

Lue esittely ›

Jouko Pitkänen

+358 50 389 0504
jouko.pitkanen@jfp.fi

Jouko tarjoaa palveluita laaja-alaisesti keskijohdon, johtoryhmän- ja hallitusjäsenten suorahakuihin. Lisäksi palveluvalikoima sisältää kyvykkyyksien arviointeja ja Career advisory palveluita niin pörssiyhtiöille, yksityiselle kuin julkisille organisaatioillekin. Ennen siirtymistään JFP-tiimiin hän työskenteli useita vuosia kansainvälisessä suorahakuyrityksessä toimitusjohtajana. Hänen toimialaosaamisensa ulottuu vähittäiskaupasta, FMCG:stä ja kuluttajapalveluista laajasti myös B-to-B ja teollisuuden sektorille. Hänellä on laaja-alaista erityisosaamista disruptiivisista toimialoista.

Lue esittely ›

Avustavat konsultit

Avus­ta­vien konsult­tiemme moni­puo­linen tausta tuo yhtiölle ensiar­voisen tärkeää ja laaja-alaista koke­musta projek­tien toteut­ta­mi­seen ja asiak­kai­demme tavoit­teiden saavut­ta­mi­seen.