Risto Wahlroos

Senior Partner

Risto on toteut­tanut yli 100 vaativaa ylimmän johdon ja keski­johdon suora­hakua suomalaisille ja kansainvälisille teol­li­suus- ja palve­lualan yrityk­sille sekä finans­si­sek­to­rin yhtiöille. Suomen lisäksi hän on toteut­tanut hakuja muun muassa kaikissa Pohjois­maissa, Puolassa, Saksassa, Venä­jällä ja Luxem­bur­gissa. Risto on tehnyt lisäksi useita halli­tus­jä­sen­ha­kuja sekä pörssi- että perheyhtiöille ja osal­lis­tunut Mana­ge­ment Review arvioin­ti­pro­ses­seihin.

Ennen siir­ty­mis­tään JFP Execu­tive Searc­hiin vuonna 2011 Risto työs­ken­teli yli 20 vuotta yritys­pan­kin­joh­ta­jana vastuul­laan yritys­pank­ki­lii­ke­toi­minnan johta­minen ja kehit­tä­minen, mukaan lukien myynti, markkinointi, neuvonantopalvelut, riskien­hal­linta ja talous­hal­linto.

Risto on tuotan­to­ta­louden DI. Lisäksi hän on suorit­tanut useita liike­toi­minnan johta­misen kurs­seja muun muassa INSEAD Singa­po­ressa.

Risto on Suomen suora­ha­ku­yri­tysten yhdis­tyksen FEX:n halli­tuksen jäsen vuodesta 2015.