Tunnistamalla parhaita oppii tuntemaan parhaita.

Tehtävämme on tietää, selvittää ja tunnistaa. Se on voimavara, jota käytämme päivittäin asiakkaidemme ja hakijoiden eduksi. Maailman muuttuessa meidänkin on pitänyt muuttua. Olemme kasvaneet ja oppineet. Mutta tehtävämme on pysynyt samana. Tietää, selvittää ja tunnistaa.

 Intuitio perustuu aina prosessiin. Prosessiin, joka johtaa vääjäämättä tuloksiin.

Johdon suorahaku +

Johdon suorahaku

Johdon suorahaku on prosessi, jonka avulla haemme ammattilaisia avainpositioihin huomioiden tehtävien vaatimukset ja yritysten tarpeet. Järjestelmällisen prosessin ja suorahaun ammattilaisten avulla varmistamme, että haettavilla henkilöillä on sekä sopiva kokemus ja ammattitaito että oikeanlainen asenne, motivaatio, toimintatapa ja työskentelytyyli. Tehtävään valittava ammattilainen täydentää organisaation osaamista.

Osaajien kartoittamiseen käytämme laajamittaisen verkostomme lisäksi erilaisia systemaattisia menetelmiä ja hakutyökaluja.

Tehtävän määrittely

Toimeksiannon aloitusvaihe on prosessin kannalta kriittinen. Aloituskeskusteluissa luomme tarkan suunnan käynnistyvälle suorahakuprojektille. Asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdyn tehtävämäärittelyn ja käytettävissä olevan oheismateriaalin perusteella laadimme kirjallisen kuvauksen yrityksestä, organisaatiosta ja työtehtävästä. Kuvatussa tehtäväprofiilissa tuodaan esille myös ihanne-ehdokkaalle asetettavat osaamiseen ja kokemukseen sekä työpersoonallisuuteen liittyvät vaatimukset. Tämän jälkeen laadimme toimeksiannolle hakustrategian.

Suorahaun toteuttaminen

Toteutamme järjestelmällisen suorahakuprosessin, joka perustuu tehtävän asettamiin vaatimuksiin ja hakuprofiiliin. Tavoitteenamme on tunnistaa ne henkilöt, jotka täyttävät tehtävän asettamat muodolliset vaatimukset ja ovat taustansa ja kokemuksensa perusteella potentiaalisia ehdokkaita.

Projektin aikana pidämme asiakkaamme tietoisena prosessin etenemisestä ja raportoimme projektin eri vaiheista.

Otamme yhteyttä tunnistettuihin henkilöihin ja kartoitamme heidän kiinnostustaan tehtävään. Perusteellisten haastattelujen pohjalta arvioimme heidän kyvykkyyttään suhteessa määriteltyyn tehtäväkuvaukseen ja ihanne-ehdokkaan profiiliin.

Haastatelluista ehdokkaista valitsemme yleensä 3-5 sopivinta henkilöä, jotka esittelemme toimeksiantajallemme. Haastattelujen perusteella laadimme näistä ehdokkaista kirjalliset raportit, jotka sisältävät kuvauksen henkilöstä; henkilötiedot, koulutuksen, työhistorian ja ammatillisen kokemuksen sekä yhteenvedon sopivuudesta tehtävään.

Projektin aikana pidämme asiak­kaamme tietoi­sena prosessin etene­mi­sestä ja rapor­toimme projektin eri vaiheista.

Ehdokkaiden esittely, suosittelijalausunnot ja seuranta

Ehdokasesittelyissä toimeksiantajamme edustajat pääsevät tutustumaan ehdokkaisiin. Olemme myös itse ehdokasesittelyssä paikalla.

Ehdo­ka­se­sit­telyn jälkeen tarkistamme jatko­kes­kus­te­luihin valit­tujen ehdok­kaiden suosi­tukset, joissa pereh­dymme heidän taus­taansa osaa­misen, poten­ti­aalin ja kehit­tä­mi­sa­lueiden osalta. Mahdol­linen uusi työnan­taja saa selkeän yhteen­vedon ehdok­kaan toimin­ta­ta­voista ja suosi­tuksen siitä, mihin yksi­tyis­koh­tiin tulisi kiin­nittää erityistä huomiota.

Ehdokasesittelyn jälkeen vahvistamme jatkokeskusteluihin valittujen ehdokkaiden suositukset ja perehdymme heidän taustaansa osaamisen, potentiaalin ja kehittämisalueiden osalta. Mahdollinen uusi työnantaja saa selkeän yhteenvedon ehdokkaan toimintatavoista ja suosituksen siitä, mihin yksityiskohtiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Tarvittaessa avustamme asiakastamme loppukeskusteluissa esimerkiksi työsopimuksen laatimiseen liittyvissä asioissa.

Seuraamme valitun henkilön suoriutumista uudessa tehtävässään sekä toimeksiantajan edustajan että valitun henkilön kanssa.

Hallitusjäsenten suorahaku +

Hallitusjäsenten suorahaku

Hallitusjäsenten suorahaun tavoite on varmistaa yrityksen pitkän aikavälin menestys. Vaatimukset yritysten hallitustyöskentelyä kohtaan kasvavat ja monipuolistuvat muun muassa markkinoiden globalisaation ja digitalisaation myötä. Tehokas hallitustyöskentely tukee johtoa strategisissa valinnoissa ja tarjoaa asiantuntemusta yrityksen keskeisissä muutostilanteissa.

JFP:n hallitusjäsenten suorahaku hakee asiakkaan strategiaan, markkinatilanteeseen ja arvopohjaan sopivia hallitusehdokkaita. Systemaattinen ja tehokas prosessimme tunnistaa potentiaaliset ehdokkaat.

Ammattimaisesti hoidetut hallituksen arviointi- ja hakuprosessit edistävät hallitustyön vaikuttavuutta ja parantavat sen tehokkuutta merkittävästi.

Toteutamme hallitushakuja muun muassa pörssiyhtiöille, pääomasijoittajien omistamille yhtiöille ja perheyhtiöille. Konsulttiemme liikkeenjohdollinen kokemus luo ainutlaatuiset edellytykset hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi sekä monipuolisen hallituksen rakentamiseksi.

Management Review +

Management Review

Management Review -prosessin avulla arvioidaan yrityksen avainhenkilöiden kyvykkyyttä suhteessa yrityksen nykytilaan ja valittuun strategiaan.

Ensimmäinen vaihe Management Review -prosessissa on perusteellinen keskustelu yrityksen nykytilasta ja suunnasta, johon yritys tulevaisuudessa pyrkii sekä niistä kehityskohteista, joita tavoitetilan saavuttaminen edellyttää. Keskustelu on perustana arviointiprosessille sekä tuleville johtopäätöksille ja toimenpide-ehdotuksille.

Kartoittavat haastattelut

Kokeneet konsulttimme haastattelevat auditointiprosessiin valitut henkilöt. Perusteellisessa ja luottamuksellisessa haastattelussa arvioidaan avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus. Henkilöiden kanssa keskustellaan heidän vahvuuksistaan ja mahdollisista kehittämisalueistaan.
Haastattelussa arvioidaan heidän kyvykkyyttään vastata nykyisen tehtävän asettamiin vaatimuksiin ja haasteisiin sekä kehittymispotentiaaliaan suhteessa tuleviin vastuisiin. Haastattelujen tukena käytämme työpersoonallisuuden arviointimenetelmiä, mikäli näin asiakkaan kanssa sovitaan.

Näkemykset yrityksestä

Arviointiprosessissa avainhenkilöt saavat tilaisuuden tuoda esille omia näkemyksiään yrityksen tilanteesta ja ideoitaan yrityksen ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Tulokset ja johtopäätökset

Raportoimme arviointiprosessin tulokset aina sekä osallistujille että toimeksiantajalle. Jokaiselle osallistuja saa myös perusteellisen henkilökohtaisen palautteen, joka toimii hyvänä lähtökohtana kehittymiselle. Yrityksen ylin johto saa lisäksi kirjallisen yhteenvedon prosessin tuloksista ja johtopäätöksistä.

Management Review on yrityksen ylimmälle johdolle suunnattu ainutlaatuinen työkalu yrityksen tulevaisuuden suunnitelmien ja strategian toteutumisen varmistamiseksi.

Olemme toteuttaneet lukuisia Management Review -prosesseja sekä Suomessa että ulkomailla.