Johdon suorahaku

Johdon suorahaku on prosessi, jonka avulla haemme ammattilaisia avainpositioihin huomioiden tehtävien vaatimukset ja yritysten tarpeet. Järjestelmällisen prosessin ja suorahaun ammattilaisten avulla varmistamme, että haettavilla henkilöillä on sekä sopiva kokemus ja ammattitaito että oikeanlainen asenne, motivaatio, toimintatapa ja työskentelytyyli. Tehtävään valittava ammattilainen täydentää organisaation osaamista.

Osaa­jien kartoit­ta­mi­seen käytämme laaja­mit­taisen verkos­tomme lisäksi erilaisia syste­maat­tisia mene­telmiä ja haku­työ­ka­luja.

Konsultit

 Intuitio perustuu aina prosessiin. Prosessiin, joka johtaa vääjäämättä tuloksiin.

Tehtävän määrittely

Toimeksiannon aloitusvaihe on prosessin kannalta kriittinen. Aloituskeskusteluissa luomme tarkan suunnan käynnistyvälle suorahakuprojektille. Asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdyn tehtävämäärittelyn ja käytettävissä olevan oheismateriaalin perusteella laadimme kirjallisen kuvauksen yrityksestä, organisaatiosta ja työtehtävästä. Kuvatussa tehtäväprofiilissa tuodaan esille myös ihanne-ehdokkaalle asetettavat osaamiseen ja kokemukseen sekä työpersoonallisuuteen liittyvät vaatimukset. Tämän jälkeen laadimme toimeksiannolle hakustrategian.

Suorahaun toteuttaminen

Toteutamme järjestelmällisen suorahakuprosessin, joka perustuu tehtävän asettamiin vaatimuksiin ja hakuprofiiliin. Tavoitteenamme on tunnistaa ne henkilöt, jotka täyttävät tehtävän asettamat muodolliset vaatimukset ja ovat taustansa ja kokemuksensa perusteella potentiaalisia ehdokkaita.

Projektin aikana pidämme asiakkaamme tietoisena prosessin etenemisestä ja raportoimme projektin eri vaiheista.

Otamme yhteyttä tunnistettuihin henkilöihin ja kartoitamme heidän kiinnostustaan tehtävään. Perusteellisten haastattelujen pohjalta arvioimme heidän kyvykkyyttään suhteessa määriteltyyn tehtäväkuvaukseen ja ihanne-ehdokkaan profiiliin.

Haastatelluista ehdokkaista valitsemme yleensä 3-5 sopivinta henkilöä, jotka esittelemme toimeksiantajallemme. Haastattelujen perusteella laadimme näistä ehdokkaista kirjalliset raportit, jotka sisältävät kuvauksen henkilöstä; henkilötiedot, koulutuksen, työhistorian ja ammatillisen kokemuksen sekä yhteenvedon sopivuudesta tehtävään.

Projektin aikana pidämme asiak­kaamme tietoi­sena prosessin etene­mi­sestä ja rapor­toimme projektin eri vaiheista.

Ehdokkaiden esittely, suosittelijalausunnot ja seuranta

Ehdokasesittelyissä toimeksiantajamme edustajat pääsevät tutustumaan ehdokkaisiin. Olemme myös itse ehdokasesittelyssä paikalla.

Ehdo­ka­se­sit­telyn jälkeen tarkistamme jatko­kes­kus­te­luihin valit­tujen ehdok­kaiden suosi­tukset, joissa pereh­dymme heidän taus­taansa osaa­misen, poten­ti­aalin ja kehit­tä­mi­sa­lueiden osalta. Mahdol­linen uusi työnan­taja saa selkeän yhteen­vedon ehdok­kaan toimin­ta­ta­voista ja suosi­tuksen siitä, mihin yksi­tyis­koh­tiin tulisi kiin­nittää erityistä huomiota.

Ehdokasesittelyn jälkeen vahvistamme jatkokeskusteluihin valittujen ehdokkaiden suositukset ja perehdymme heidän taustaansa osaamisen, potentiaalin ja kehittämisalueiden osalta. Mahdollinen uusi työnantaja saa selkeän yhteenvedon ehdokkaan toimintatavoista ja suosituksen siitä, mihin yksityiskohtiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Tarvittaessa avustamme asiakastamme loppukeskusteluissa esimerkiksi työsopimuksen laatimiseen liittyvissä asioissa.

Seuraamme valitun henkilön suoriutumista uudessa tehtävässään sekä toimeksiantajan edustajan että valitun henkilön kanssa.