Matti Kaskeala

Senior Partner

Ennen siirtymistään JFP Executive Searchin suorahakukonsultiksi syksyllä 2001, Matilla oli yli 20 vuoden kokemus myynnin ja mark­ki­noinnin sekä kansain­vä­lisen liike­toi­minnan johto­teh­tä­vistä eri toimia­loilla Suomessa ja ulko­mailla. Matti on työs­ken­nellyt useita vuosia ulko­mailla muun muassa Norjassa, Ruot­sissa ja Hollan­nissa.

Matin asiak­kai­ta ovat sekä suoma­laiset että kansain­vä­liset yritykset teollisuuden, vähit­täis- ja tukku­kaupan sekä palve­lu­sektorin toimialoilta. Lukuisat yleisjohdon, mark­ki­noinnin, myynnin, rahoi­tuksen, tuotannon, logistiikan- ja hankinnan sekä henki­lös­tö­hal­linnon johtajat ovat kulke­neet hänen kaut­taan ural­laan eteen­päin. Lisäksi hallitusjäsenten haut kuuluvat Matille.

Matilla on kaup­pa­tie­teiden mais­terin tutkinto Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta. Lisäksi hän on suorit­tanut useita yritys­johdon kurs­seja sekä Suomessa että ulko­mailla. Matti on toiminut JFP:n ja Suomen Suora­ha­ku­yri­tysten yhdis­tyksen (FEX) hallitusten puheen­joh­ta­jana.